Strakova akademie

Play your favourite gioco poker at the most popular online pokerium. Don't forget to visit our forum, chat about new regole poker or read official poker regler on our website. Play texas holdem poker and take part in our online tournaments.


Majestátní novobarokní budova sídla Úřadu vlády ČR je dodnes známá široké veřejnosti pod svým původním názvem Strakova akademie. Náročná stavba, dokončená v roce 1896 podle návrhu architekta Václava Roštlapila, sloužila původně jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. K vládním účelům byla určena poprvé za okupace, definitivně pak v roce 1945.

Historie Strakovy nadace, pro jejíž účely byla stavba realizována, se váže k roku 1710, kdy císařský tajný rada hrabě Jan Petr Straka, pán z Nedabylic a Libčan, ve své závěti stanovil podmínky ke zřízení akademie pro "cvičení mládeže chudé, stavu vyššího národu českého". K naplnění závěti došlo roku 1776, pět let po smrti posledního potomka mužského rodu. Od tohoto roku se datují složitá jednání mezi českými stavy a ústředními vídeňskými úřady o vymezení kompetencí ve správě Strakova nadačního fondu. Předmětem sporu byla především otázka práva českých stavů rozhodovat o finančních záležitostech, výběru uchazečů a pochopitelně o samotné stavbě budovy akademie. Toto více než stoleté období ale neznamenalo naprostou ignoraci závěti, protože podpora českých šlechtických synů byla realizována formou stipendií vyplácených každoročně několika desítkám studentů.

Stavba na místě bývalé jezuitské zahrady probíhala v letech 1891 - 1896 a její celkové náklady přesáhly I milion rakouských korun. Samotná budova se rozléhá na ploše 4000 m2 a zahrada, budovaná pod dohledem Františka Thomayera, zabírá dalších 17 000 m2 . Na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček, malíř Emanuel Dítě byl autorem dnes již nedochovaného oltářního obrazu sv. Václava. V přízemi budovy se nacházely studovny, kanceláře správy, slavnostní síň a kabinety se sbirkami učebních pomůcek. První a druhé patro bylo vyhrazeno studentům. Kromě dalších studoven zde byly především ložnice.a prostorná domácí kaple, dnešní zasedaci síň členů vlády. Akademie byla vybavena ústředním topením a komfortními lázněmi, studenti měli také k dispozici letní a zimní tělocvičnu, vlastní nemocnici a knihovnu.

Základním předpokladem pro udělení plného stipendia Strakovy nadace byla příslušnost k některému z českých šlechtických rodů a prokazatelná nemajetnost. Studenti se.dále vykazovali dokladem o nabytém vzdělání, mravném chování a tělesném zdraví. Akademie.se ale neuzavírala ani movitým zájemcům, včetně cizinců. Ti si však náklady na svůj pobyt hradili sami nebo se na nich alespoň podíleli. Vnitřní řád se ovšem vztahoval na všechny studenty bez rozdílu. Že je ústav určen pouze hochům, bylo tehdy natolik samozřejmé, že ani tvůrci stanov necitili potřebu tento požadavek zahrnout do statutu.

Během školního roku pobývalo v budově okolo šedesáti studentů. Navštěvovali veřejné gymnázium a v koleji pak, pod dohledem vychovatelů, opakovali výuku. .Jejich vzdělání doplňovaly předměty, které nebyly běžnou součástí veřejného školství, jako byl například šerm, tanec, jízda na koni, kresleni, hudba a jazyky. V akademii panovala naprostá jazyková rovnoprávnost. V jakém jazyce má výuka probíhat rozhodovali rodiče, volba gymnázia závisela na řediteli akademie. Studenti tak navštěvovali buď české nebo německé malostranské gymnázium, zároveň však museli dobře ovládat oba jazyky. Domácí řád chovanců byl poměrně přísný. Studenti podrobně zaznamenávali všechna svá vydání a předkládali je vedení koleje ke kontrole. Pečlivému dohledu podléhala veškerá literatura a korespondence, návštěvy se omezovaly jen na nedělní setkání s rodinnýrni příslušníky. V doprovodu rodičů se u mladších chovanců odbývaly i vycházky, starší směli opustit budovu bez doprovodu. Dobré chování a prospěch byly podmínkou nejen přijetí, ale i pobytu studentů v akademii a stanovy znaly pojem vyloučení.

Krátce po vypuknutí první světové války se budova akademie proměnila v náhradní nemocnici Červeného kříže. Přestavba byla poměrně jednoduchá: ložnice a učebny zaplnilo 470 lůžek, z auly se stal operační sál a v obou křídlech se ubytoval zdravotnický personál. Větší stavební úpravy si vyžádalo pouze zavedení plynu.

Za datum faktické likvidace Strakovy nadace lze považovat rok 1918. Na soudní příkaz se internát vystěhoval z náhradních místností ve Valdštejnském paláci, ale vlastní prostory zpět nezíska1. A tak nezbylo než studentům opět vyplácet stipendia. Vlastuí budova akademie se mezitím plnila kancelářemi státních orgánů a přes nemalé úsilí posledního ředitele Josefa Mrkose se ji nepodařilo získat zpět k původnímu účelu. Právně byl tento stav stvrzen až rozhodnutím zemského výboru v roce 1938.

V období první republiky zde postupně sídlilo ministerstvo pro zásobování lidu, ministerstvo národní obrany, hospodářská sekce ministerstva zahraničních věcí a od roku 1934 statistický úřad. Největší část budovy však měla znovu sloužit studentům. Z nevyhovujících prostor ve Spálené ulici se totiž do akademie přestěhoval Ústřední svaz čsl. studentstva spolu s akademickou knihovnou a všestudentským archivem. Strakova akademie tak přecijen, alespoň vzdáleně, sloužila svému původnímu účelu.

V době okupace se budova Strakovy akademie stala sídlem protektorátní vlády, od roku 1942 pak říšského soudu. Přizpůsobit budovu novým reprezentačním účelům bylo úkolem architekta Ladislava Machoně. Pod jeho dohledem proběhla v letech 1939-1941 rozsáhlá adaptace, která dala budově její dnešní podobu. Dne 15. května 1945 byla akademie vyhrazena pro potřeby nové československé vlády, která tak defmitivně opustila prostory Kolovratského paláce na Malé Straně a nalezla zde své trvalé sídlo. Až do rozpadu Československa v prosinci roku 1992 působil ve Strakově akademii úřad předsednictva dvaceti poválečných vlád. Od 1.1.1993 je budova sídlem Úřadu vlády České republiky.

Interiér budovy (zasedací sál, kancelář a koupelnu premiéra, tiskový sál atd.) si můžete prohlédnou při dni otevřených dveří, který se koná dvakrát ročně: 8. května a 28. října.


Strakova akademie


pracovna premiéra


zasedací místnost vlády

na předchozí stránku úvodní stránkapsaný životopisnovinkyPřátelé Miloše Zemanaživotopis v datechfotografievýroky a bonmotyknihyprojevy, články a rozhovoryústní interpelaceprezidentské volbyřekli o MilošoviZeman v roce 1989Zemanovy domydiskusní fórumvaše názoryodkazy na úvodní stránku
© 2002 - 2016 zemanolog     (email: zemanolog zavináč centrum tečka cz)