Přátelé Miloše Zemana

stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení je založeno v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

I.
Název, účel a sídlo občanského sdružení


1. Občanské sdružení s názvem „Přátelé Miloše Zemana“ (dále v těchto stanovách jen „sdružení“) je právnickou osobou charakteru neziskové zájmové organizace, jejíž cíle a poslání jsou vymezeny v části II. těchto Stanov.
2. Účelem sdružení je propagace názorů a postojů Miloše Zemana a prosazování stanovisek a společných zájmů jeho přátel a sympatizantů s cílem kultivace veřejného života v České republice.
3. Sdružení vzniká dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky a zakládá se na dobu neurčitou. Název sdružení je „Přátelé Miloše Zemana“.
4. Sdružení má sídlo na adrese: Opletalova 1418/23 110 00 Praha 1 - "ové Město.
5. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let nebo právnické osoby.
6. Působnost sdružení se vztahuje na území České republiky.

II.
Cíle činnosti sdružení


1. Přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice, vrátit smysl společenskému dialogu.
2. Přispívat k tomu, aby se politika v České republice opět stala věcí veřejnou.
3. Propagovat názory a postoje Miloše Zemana jako významné osobnosti České republiky.
4. Vytvářet prostředí pro přátele a sympatizanty Miloše Zemana k vyjadřování jejich názorů a umožnit občanům České republiky s těmito názory polemizovat.
5. Výše uvedených cílů chce sdružení dosáhnout zejména činností:
a) vzdělávací, ediční, přednáškovou, vydavatelskou, propagační a distribuční,
b) výstavní a koncertní, pořádáním festivalů, přehlídek a shromáždění,
c) provozováním vlastních zařízení, sloužících poslání a činnosti sdružení,
d) vydáváním vlastních zvukových a obrazových nosičů.
6. Sdružení není založeno za účelem provádění výdělečné činnosti.

III.
Orgány sdružení


1. Sdružení má tyto orgány:
a) Kolegium zakládajících členů.
b) Předsedu sdružení.
c) Radu zakladatelů sdružení.
d) Shromáždění členů sdružení.
2. Funkcionářem orgánu sdružení může být pouze člen sdružení, a to fyzická osoba starší 18-ti let nebo pověřený zástupce právnické osoby. Kolegium zakládajících členů (dále také jen „kolegium“):
a) Kolegium je statutárním orgánem sdružení.
b) Kolegium má tři členy, jmenovitě p. doc. Ing. Miroslava Grégra, p. Karla Srpa a p. Ing. Miroslava Šloufa. Tyto osoby tvoří také přípravný výbor sdružení ve smyslu § 6 zákona č. 83/1990 Sb. Datem registrace sdružení se výše uvedení členové přípravného výboru stanou členy Kolegia. V případě zániku členství člena Kolegia ve sdružení volí nového člena Kolegia na svém nejbližším zasedání Rada zakladatelů sdružení na návrh zbylých členů Kolegia.
c) Kolegium na svém prvním zasedání ze svého středu zvolí předsedu.
d) Kolegium jedná za sdružení navenek. Podepisování za sdružení se děje tak, že k nadepsanému názvu sdružení připojí svůj podpis společně dva členové Kolegia. Kolegium je oprávněno pověřit předsedu sdružení, aby za sdružení ve vymezených oblastech jednal samostatně.
e) Kolegium se schází nejméně jednou měsíčně. Z jednání pořizuje zápisy.
f) Kolegium jmenuje a odvolává členy Rady zakladatelů sdružení.
g) Kolegium je oprávněné pověřit člena sdružení funkcí hospodáře, pokladníka, tiskového mluvčího sdružení a pod.
h) Kolegium přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Hlasování musí být přítomni minimálně dva členové Kolegia. Pro přijetí musí hlasovat alespoň dva členové Kolegia.
i) Kolegium schvaluje podle potřeby organizační řád, řeší neodkladné případy související s činností sdružení, zajišťuje vyřizování korespondence.
j) Kolegium je oprávněno rozhodnutím zřídit místní organizace sdružení.
k) Kolegium rozhoduje o přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena sdružení. Proti rozhodnutí kolegia o nepřijetí fyzické nebo právnické osoby za člena sdružení lze podat odvolání k Radě sdružení. Rozhodnutí Rady je konečné.
l) Kolegium rozhoduje o zániku členství ve sdružení v případě neplnění povinností členem sdružení. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek v rámci sdružení. Je však možné podat žalobu podle § 15 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
m) Kolegium rozhoduje po doporučení Rady o zániku sdružení jeho dobrovolným rozpuštěním nebo o sloučení sdružení s jiným občanským sdružením.

Předseda sdružení:

a) Sdružení reprezentuje navenek zejména předseda sdružení, který je zároveň i předsedou Kolegia zakládajících členů.
b) Předseda sdružení jedná za sdružení navenek, vůči třetím osobám, samostatně, je-li tím pověřen Kolegiem a v oblastech, na které se vztahuje pověření.
c) Předseda sdružení je odpovědný Kolegiu zakládajících členů.
d) Předseda sdružení realizuje usnesení Kolegia a Rady zakladatelů sdružení. Při své činnosti je povinen postupovat s náležitou péčí a v souladu s právními předpisy, stanovami a přijatými usneseními.
e) Předseda sdružení průběžně vyřizuje záležitosti sdružení.
f) Předseda sdružení je povinen zajistit, aby členům sdružení byly na shromáždění členů sdružení poskytnuty informace týkající se hospodaření sdružení. Na konci kalendářního roku je povinen zajistit vypracování zprávy o stavu hospodaření sdružení. Účetní závěrka musí být předložena ke schválení Radě zakladatelů sdružení do konce měsíce února každého roku následujícího po ukončení předchozího kalendářního roku.
g) Předseda rozhoduje samostatně o dispozici s finančními prostředky do výše 10.000,- Kč. Dispozice s vyšší částkou než 10.000,- Kč v jednom kalendářním měsíci podléhá schválení Kolegiem.

Rada zakladatelů sdružení (dále také jen „Rada“):

a) Členové Rady jsou jmenováni a odvoláváni Kolegiem. Předsedou Rady je předseda sdružení. Rada zakladatelů má 21 členů.
b) Rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Z jednání pořizuje zápisy.
c) Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Rady. Pro přijetí rozhodnutí Rady musí hlasovat 2/3 přítomných členů Rady.
d) Radu svolává předseda sdružení (dopisem nebo e-mailem). Pozvánka s uvedením programu musí být odeslána členům Rady alespoň 10 dnů před plánovaným termínem. Jednání musí však být svoláno vždy, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů Rady.
e) Rada rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti Kolegia nebo výlučně do působnosti předsedy sdružení.
f) Rada rozhoduje o podaných odvoláních proti rozhodnutí Kolegia o přijímání členů sdružení a ukončování členství ve sdružení.
g) Rada schvaluje operace s majetkem a finančními prostředky ve výši nad 100.000,- Kč v rámci činnosti sdružení
h) Rada schvaluje změny a doplnění stanov sdružení.
i) Rada schvaluje finanční plán na další kalendářní rok.
j) Rada projednává výsledky hospodaření za uplynulý rok, a to do 3 měsíců od uplynutí kalendářního roku.
k) Rada schvaluje smlouvy uzavřené sdružením s peněžními a pojišťovacími organizacemi a dále jiné obchodní smlouvy nutné k řádné činnosti sdružení.
l) Rada doporučuje Kolegiu přijmout rozhodnutí o zániku sdružení jeho dobrovolným rozpuštěním nebo o sloučení sdružení s jiným občanským sdružením.

Shromáždění členů sdružení:

a) jednání Shromáždění členů je svoláváno písemně předsedou sdružení nejméně 1x za rok, musí však být svoláno vždy, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů sdružení. Pozvánka s uvedením programu musí být odeslána členům sdružení alespoň 30 dnů před plánovaným termínem jednání.
b) Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna desetina celé členské základny sdružení.
c) jednání Shromáždění členů řídí předseda sdružení. Předseda nebo jím pověřená osoba také zajišťuje zápis z jednání, jeho ověření určeným členem sdružení a uložení zápisu v evidenci sdružení.
d) Shromáždění členů projednává koncepci práce a plán činnosti sdružení ve výhledu na jeden rok.
e) Shromáždění členů projednává zprávu o činnosti (včetně hospodaření) za období od posledního shromáždění členů sdružení,
f) Shromáždění členů sdružení přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí musí hlasovat alespoň polovina přítomných členů.

IV.
Členství ve sdružení, práva a povinnosti členů


1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba.
2. Výkon práv a povinností vyplývajících z členství ve sdružení je nezastupitelný a nepřevoditelný. U právnické osoby v postavení člena sdružení vykonává práva a povinnosti vyplývající z jejího členství písemně pověřený zástupce právnické osoby.
3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje Kolegium na nejbližším zasedání od podání písemné přihlášky. Členství ve sdružení vzniká dnem, kdy přihlášku Kolegium projednalo a schválilo. Na nejbližším zasedání Rada vezme na vědomí rozhodnutí Kolegia o přijetí člena sdružení.
4. Každý člen sdružení obdrží stanovy sdružení.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena ze sdružení,
b) rozhodnutím Kolegia v případě neplnění povinností vyplývajících z členství ve sdružení,
c) úmrtím.
6. Základní práva člena jsou:
a) účastnit se shromáždění členů sdružení, aktivně na něm vystupovat k tématice podle bodů programu jednání, žádat vysvětlení k nejasnostem v činnosti sdružení,
b) hlasovat na shromáždění členů sdružení,
c) zapojovat se do aktivit a činnosti sdružení
7. Základní povinnosti člena jsou:
a) dodržovat stanovy sdružení a počínat si v souladu s účelem a cíli sdružení,
b) plnit usnesení orgánů sdružení,
c) vykonávat svědomitě a odpovědně funkce svěřené mu Kolegiem ,
d) chránit majetek sdružení,
e) platit stanovené členské příspěvky sdružení,

V.
Zásady hospodaření


1. Činnost sdružení není zaměřena na vytváření zisku. Veškeré příjmy sdružení jsou určeny k pokrytí nákladů na jeho činnost včetně nákladů na činnost osob, které zajišťují pravidelný chod sdružení, případně se na činnosti podílí nezbytnými jinými pracemi vedoucími k prospěchu organizace.
2. Sdružení získává prostředky zejména z:
a) členských příspěvků
b) darů, dotací a grantů,
c) příjmů z vlastní činnosti a případně z jiných výnosů. Případné příjmy z vlastní činnosti sdružení nelze použít jinak než k pokrytí nákladů na činnost sdružení.
3. O hospodaření vede sdružení zákonem stanovené účetnictví. Vedením účetnictví je možné pověřit i jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
4. Hospodaření sdružení se řídí ročním finančním plánem schváleným Radou.
5. Kolegium je povinné na shromáždění členů předložit zprávu o činnosti sdružení, včetně hospodaření sdružení, za předchozí účetní období.

VI.
Zánik sdružení


1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím Kolegia po předchozím doporučení Rady,
b) sloučením s jiným občanským sdružením na základě dohody obou těchto dotčených subjektů, o sloučení rozhoduje Kolegium po předchozím doporučení Rady,
c) pravomocným rozhodnutím státního orgánu o rozpuštění sdružení.
2. V případech ad a) a ad b) oznámí předseda sdružení zánik sdružení do 15 dnů příslušnému registračnímu místu – příslušnému ministerstvu.
3. Majetkové vypořádání se provede v souladu s úpravou obsaženou v zákoně č. 83/1990 Sb.

VII.
Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR.
2. Přípravný výbor ve složení níže uvedeném se datem registrace sdružení stává Kolegiem. Kolegium se sejde do 30 dnů od data registrace sdružení k volbě předsedy sdružení a ke jmenování členů Rady zakladatelů sdružení.
3. Stanovy byly projednány a přijaty přípravným výborem sdružení ve složení níže uvedeném.

V Praze dne 25. června 2008

na předchozí stránku úvodní stránkapsaný životopisnovinkyPřátelé Miloše Zemanaživotopis v datechfotografievýroky a bonmotyknihyprojevy, články a rozhovoryústní interpelaceprezidentské volbyřekli o MilošoviZeman v roce 1989Zemanovy domydiskusní fórumvaše názoryodkazy na úvodní stránku
© 2002 - 2016 zemanolog     (email: zemanolog zavináč centrum tečka cz)