Ústní interpelace na předsedu vlády Miloše Zemana

49. schůze - čtvrtek 25. dubna 2002

(Jednání opět zahájeno v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane premiére, pane místopředsedo, členové vlády, dalším bodem podle našeho pořadu jsou

105.
Ústní interpelace

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Po zahájení 49. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi či vládě České republiky od 16 do 17 hodin, poté ostatním členům vlády České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo místopředsedovi Poslanecké sněmovny Ivanu Langrovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády Miloše Zemana.


Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, dovolte mi, abych se obrátil se svojí interpelací na předsedu vlády. Oblíbeným způsobem zadávání veřejných zakázek za vlády České strany sociálně demokratické se nestala bohužel transparentní veřejná obchodní soutěž, ale neprůhledné oslovování zájemců, nebo dokonce přímé zadávání zakázky jednomu zájemci. To je jedna rovina problému.

Druhou rovinou problému je fakt, že exkluzivita, kterou, pane premiére, vaše vláda často udělovala a uděluje, přináší výsledky, které v žádném případě nejsou podle mého názoru pro náš stát a pro veřejné finance výhodné.

Pro konkrétní příklady není třeba chodit daleko. Stačí se podívat na severní Moravu, na případ výstavby dálnice D 47 v úseku Lipník nad Bečvou - státní hranice, nebo na připravovanou privatizaci ostravské Nové huti.

Dovolte mi tedy v této souvislosti, tedy v oblasti udělování exkluzivity takovýmto zájemcům, tyto tři následující otázky: 1. Považujete přímé zadávání veřejných zakázek a udělování exkluzivity při privatizaci bez veřejné soutěže na skutečně transparentní a pro daňové poplatníky nejvýhodnější způsob hospodaření s veřejnými finančními toky a státním majetkem?

2. Jste opravdu přesvědčen o tom, že by vláda měla uzavřít kontrakt na výstavbu dálničního úseku za podmínky, že cena jednoho kilometru přijde stát na více než trojnásobek průměrné ceny kilometru dosud zprovozněných úseků dálnic?

3. Považujete za vskutku přínosnou privatizaci Nové huti, při níž by náš stát od investora, kterému jste udělili exkluzivitu, firmy LNM Holding (?) inkasoval1 dolar, což je opravdu více než původně nabízená 1 koruna?
Děkuji vám za odpovědi na moje tři otázky.


Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Hovořit bude předseda vlády Miloš Zeman.


Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že vaše osobní autorita přitáhla do této sněmovny takový počet poslanců, který odpovídá této autoritě, dovolte mi, abych torzu Poslanecké sněmovny i vám odpověděl na vaše tři otázky.

Otázka první zněla, zda považuji přímé zadávání veřejných zakázek za prospěšné či ne. Přímé zadávání veřejných zakázek považuji za prospěšné pouze tehdy, jestliže existuje pouze jeden jediný reálný uchazeč. Prosím paní poslankyni Fischerovou i mně neznámého poslance, tuším za sociální demokracii, aby mě nerušili. Abych uvedl ve smyslu vaší interpelace konkrétní ilustraci - jestliže např. ve věci privatizace České spořitelny díky stavu, do něhož ji vláda ODS a spřátelených koaličních stran přivedla, existoval pouze jeden jediný zájemce, to je Die Erste, pak je celkem přirozené, že vláda vyhlásila exkluzivitu pro tohoto zájemce a obratně nesdělila informaci, že byl jediný zájemce.

Pokud jde o obdobné příklady, které jste uvedl a ke kterým se ještě vrátím, tak bych chtěl konstatovat, že na dostavbu dálnice D 47 se opět přihlásil jediný zájemce a bohužel stejná situace existuje u Nové huti.

Nechci se - protože jste tento případ konkrétně nezmiňoval, i když se prokázal být efektivní - specificky zmiňovat o přímém zadání, resp. o exkluzivitě v případě České spořitelny. Chtěl bych říci, že jediné, co na této věci považuji za špatné, je to, že bývalý místopředseda vaší strany pan Miroslav Macek dostal z naprosto záhadných důvodů od Die Erste 10 mil. Kč provizi, třebaže vás mohu svým čestným slovem ujistit, že pan Macek v této kauze nesehrál jakoukoliv roli a kdyby se vláda dověděla, že je prostředníkem, pak by to mělo nikoliv pozitivní, ale negativní efekt, takže si těchto 10 mil. Kč vydělal zcela zadarmo. Ale já přeji představitelům Občanské demokratické strany, odcházejícím na nezasloužený odpočinek, drobný desetimilionový výdělek, který byl v tomto případě naprosto zbytečný. To byla snad jediná vada na kráse.

A teď pojďme dále. Vážený pane místopředsedo Langře, současné dluhy Nové huti dosahují 23 mld. Kč. Já bych vás chtěl ujistit - a nabízím vám důkaz pravdy - že tyto dluhy vznikly za vaší vlády, např. že jeden z géniů české ekonomiky Vladimír Dlouhý dospěl k názoru, že tzv. management buy out, neboli výprodej podniku manažerům jednoho procenta akcií s opcí na dalších 15 % povede k prosperitě této firmy, zatímco ve skutečnosti umožnil pouze tunelování této firmy prostřednictvím společnosti Petr Ziele (?). Jestliže my se tady ve sněmovně bavíme o deficitu řádově 10 mld. až 20 mld. Kč, tak jeden jediný podnik, který se jmenuje Nová huť, za vaší vlády nakumuloval díky naprosto zpackané privatizaci tohoto podniku dluhy ve výši, které odpovídají dvojnásobku dnes navrženého deficitu státního rozpočtu. Prosím, abyste to vzal na vědomí. Pan Pietroš (?) ani další rozhodně nebyli agenty sociální demokracie. Nechci se zdvořilostí sobě vlastní uvádět, čí byli agenti.

Nicméně abych v této kauze pokračoval dále, tak vám mohu sdělit, pane místopředsedo, že kdyby se o privatizaci Nové huti ucházeli dva, tři nebo čtyři zájemci, pak vláda s nadšením vypíše tendr stejně tak jako to učinila v případě plynárenství, Telecomu, elektroenergetiky i v případech dalších.

(16.10 hodin)

Mohu konstatovat, možná s určitou lítostí, že vzhledem ke stavu, který dnes existuje v Nové huti, se přihlásil jenom jeden uchazeč, uchazeč, kterému zkráceně říkáme ISPAD (???) a formálně LNM Holding, což je jedna z největších a nejrenomovanějších světových firem.
Vaše poznámka na téma, zda jsme spokojeni s tím, že LNM Holding nabízí na Novou huť jeden dolar, by byla odrazitelná bonmotem, protože evropská komise prostřednictvím firmy Euro Strategy nám navrhla, abychom Novou huť prodaly Třineckým železárnám za jednu korunu a bonmot by spočívat v tom, že bych tvrdil, že jsme dosáhli zhruba 34krát vyšší ceny. To by byl ovšem bonmot.
Jenomže, milý pane místopředsedo, vy věříte tisku, kde tento údaj skutečně publikován byl. Náš tisk publikuje tři druhy zpráv. Zprávy pravdivé, zprávy pravděpodobné a zprávy nepravdivé. Pravdivou zprávou je datum vydání, pravděpodobnou zprávou je předpověď počasí a všechno ostatní jsou zprávy nepravdivé. Naletěl jste tedy jako mnoho jiných čtenářů tohoto tisku tomuto sdělení o jednom dolaru a já vás mohu ujistit, že se jedná o nesrovnatelně vyšší částky. Když říkám nesrovnatelně vyšší částky, tak tím nemám na mysli dva, tři nebo pět dolarů. Nicméně chci konstatovat, že exkluzivita této firmě je udělena pouze na dobu do 31. května t. r., což na ni vytváří určitý tlak a že další společnosti, ať už jsou to Třinecké železárny nebo US Steel, o nichž se často v našem dezinformačním tisku píše, do této chvíle nepředložily kromě vágních a mlhavých úvah žádnou seriózní nabídku. Takže jinými slovy na tomto příkladu - myslím - mohu prokázat, že váš požadavek, abychom vypsali tendr, je roven ve své fakticitě požadavku, abychom vypsali tendr za účasti jednoho jediného zájemce, což je ovšem totéž jako exkluzivita.
Dovolte mi, abych se nyní zmínil o kontraktu se společností House and Construction. Za prvé mohu konstatovat, že platí totéž, co v případě Nové huti nebo České spořitelny, to je, že o dostavbu této dálnice projevil - a já dodávám bohužel - zájem jeden jediný zájemce, a to byla právě tato izraelská společnost. I když oceňuji vaše schopnosti stavebního inženýra, chtěl bych upozornit, že pokud jde o cenu tohoto projektu, má vláda k dispozici projekty tak zanedbatelných autorit jako jsou profesoři Moss, Lehovec a další, kteří konstatují, že z hlediska reálné ceny a reálných platebních podmínek je tato nabídka výrazně výhodná. Znovu upozorňuji, že tím rozhodně ani na vteřinu nehodlám zpochybňovat vaši autoritu.

Nicméně, dovolte mi, abych se opřel o názory těchto na vládě nepochybně nezávislých expertů, nejsou našimi placenými agenty, a abych se opřel zcela mimochodem i o názor místopředsedy dopravní komise ODS pana ing. Staňka, DrSc., který doporučuje totéž. Pokud ve své snaze změnit svoji profesní způsobilost aspirujete na předsedu nebo místopředsedu dopravní komise ODS, budu respektovat váš názor, zatím respektuji spíš názor vašeho místopředsedy této dopravní komise.
Kdybych to shrnul kolem a kolem, jediný důvod pro tzv. exkluzivitu investorům je ten, že díky vašemu mizernému hospodaření v minulých letech se o podniky, ať už to byla Česká spořitelna, Nová huť nebo něco jiného, nepřihlásil více než jeden zahraniční zájemce. Já znovu upozorňuji, že ve všech případech, kdy tomu bylo naopak, jsme s radostí vypsali tendr a jistě bychom tak učinili i v těchto případech. Uznejte, prosím, že máte-li jednoho zájemce, je vypisování tendru naprostou pošetilostí.
Dovolte mi závěrem jednu poznámku. Vláda je často kritizována za uplatňování § 50. Chtěl bych upozornit, že uplatnění tohoto paragrafu se většinou týkalo poradců. Já bych zde souhlasně citoval předsedu vaší strany, který kdysi prohlásil, že si nepřeje dostávat soft advises for hard money neboli měkké rady za tvrdé peníze. Kdykoli jsme vypisovali tendr, nikoliv na investory, ale na poradce, tak to dopadlo tak, že ten, kdo prohrál, se odvolal a privatizace se mnohdy redukovala na výběr poradců nikoliv na výběr investorů. A protože vzhledem k současnému právnímu státu jsou možnosti odvolání téměř neomezené, pak výběr investorů byl zcela zasunut bojem o to, kdo bude privatizační poradce a kdo bude pobírat tučné zisky, přičemž tento boj mohl trvat dva nebo i tři roky. A já upozorňuji, že mezi poradenskými firmami existují velké čtyřky nebo velké pětky, které jsou v zásadě rovnocenné. Jediný, kdo se teď po aféře ENRO (?) propadá, je HRS Andersen (?) a že z toho naprosto logicky vyplývá, že je víceméně jedno, pro jakou poradenskou firmu se rozhodneme. Nicméně v případě Nové huti byl vybrán nejrespektovanější privatizační poradce v Evropě, což je vám jistě známo.
Doufám, že se mně podařilo odpovědět na všechny tři vaše otázky a přeji vám mnoho dalších úspěchů v ekonomickém bádání.Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Táži se pana poslance, zda hodlá využít své doplňující otázky? Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane premiére, nepřekvapil jste mě, strašíte bonmoty a neodpovídáte na otázky.
Za prvé, toto jsou interpelace na vás, takže počet přítomných zde v sále koroluje přesně s mírou vaší autority nikoliv s mírou mé autority v Poslanecké sněmovně.
Za druhé problém Nové huti. Nepřihlásil se pouze jeden zájemce, protože vy jste se vyhnuli udělením exkluzivity možnosti vypsání soutěže, do které by se přihlásilo více zájemců a tudíž v rámci soutěžení těchto více zájemců byste mohli získat pro stát nejlepší cenu.
Za třetí. Zcela souhlasím s vaším pohledem na poradce. Nejsem přítelem poradců, naopak jsem ostrým odpůrcem poradců, kteří si chtějí vydělávat za softdata hard money.

(16.20 hodin)

Za čtvrté. Neodpověděl jste mi na otázku, jak je to s dálnicí. Nejsem stavební inženýr, ale podle materiálů, které byly zveřejňovány nebo komentovány v médiích, poradenské firmy, kterou si najala vláda, resp. Ministerstvo dopravy a spojů, vyplývá zcela jednoznačně - jeden kilometr takto vyráběné, stavěné dálnice přijde třikrát dráže než normálně stavěné dálnice a dálnice bude postavena ve stejném termínu jako normálně stavěné dálnice. Tedy ani rychlost nebude výhodou.


Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Pan premiér také využije svého práva.


Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane kolego Langře, odpověděl jsem, pakliže jste mě poslouchal, na všechny tři otázky. A proto jste nyní, kolego, položil doplňující otázku k poradenské firmě Mot Mac Donald, odpovím i na ni, ale prosím, abyste mě poslouchal pečlivě, protože jinak byste za chvíli tvrdil, že jsem neodpověděl ani na tuto otázku.

Jinak znovu opakuji, vypsat tender, víme-li, že je jeden jediný zájemce, je totéž jako udělit exkluzivitu. Možná horší než udělit exkluzivitu, ale to už je téma, které jsem probral.

Tak tedy poradenská firma Mot Mac Donald měla za úkol do 15.1. t. r. zpracovat návrh smlouvy s firmou House and Construction. Poradenská firma tento projekt nesplnila do 15.1., do 15.2., do 15.3. ani do 15.4. Na tento projekt měla podle mých informací inkasovat přibližně 60 milionů korun, což jak jistě uznáte, není zcela zanedbatelná částka. Takzvaný řídící výbor, v jehož čele - protože já si vážím odborníků bez ohledu na to, z jaké politické strany jsou - zasedá zmíněný doktor Staněk, místopředseda dopravní komise ODS, ale i další odborníci, které jsem již citoval - profesor Lehovec, profesor Moss, asi pět docentů apod., dospěli k názoru, že firma Mot Mac Donald nesplnila svoje zadání a že v podstatě selhala. Cituji z jejich zprávy.

Jestliže se tedy odvoláváte na poradenskou firmu, která nebyla schopna splnit zadání české vlády, pak se odvoláváte na instituci, o níž lze předpokládat, že selhala a že nyní ve snaze zdůvodnit svoje selhání - řečeno komunistickým termínem - trousí svou jedovatou slinu na výdobytky jiných odborníků a jiných firem. Toť vše. To se stává i v politice, pane místopředsedo. Proč by se to nestávalo i u poradenských firem?


Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli již jako předsedající nemohu než konstatovat, že druhým přihlášeným a vylosovaným poslancem v rámci bloku ústních interpelací na předsedu vlády je pan kolega Václav Exner a předmětem jeho interpelace je věc postoje ke konfliktu Palestina - Izrael. Prosím.


Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, v této věci konfliktu Palestina - Izrael byl zaznamenán výrazný vývoj od doby, kdy jste se k té věci naposledy vyjadřoval v době vašeho pobytu v Izraeli. Vaše prohlášení tehdy vyvolalo spoustu diskusí, snad kvůli nepřesné práci vašich partnerů při rozhovoru nebo kvůli vašemu nepřesnému vyjádření nebo možná spornému vyjádření. Nakonec jste pokládal udělat za nutné udělat určitá vlastní vyjasnění postoje, ale byly také opravy od představitelů Ministerstva zahraničních věcí.

Nově došlo k napadení a ničení řady měst a osídlených míst na palestinských územích. Poměr obětí Izrael versus Palestina je takový, že na straně Izraele to jsou desítky, na straně Palestiny stovky, případně tisíce. Z toho u Izraelců je část na území palestinské samosprávy v rámci právě toho napadení. Podobně v oblasti destrukcí je víc než stokrát víc zničeno palestinského majetku než izraelského. Jde o celá města, obce a uprchlické tábory. Nové je také to, že došlo ke kritice a požadavkům ze strany Rady bezpečnosti, ze strany Evropské unie, např. Evropský parlament pozastavil smlouvu o přidružení, ze strany Spojených států. Ale jde aké o požadavek vyslat mezinárodní síly.

Podpoříme tyto síly a jaký je váš názor celkově.


Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče Exnere, vážený zbytku sněmovny, můj postoj - chtěl bych upozornit předsedajícího, že platí zákaz používání mobilů v jednací síni. (Předsedající odpovídá za řečí premiéra.) Můj postoj ve věci Palestiny a Izraele se samozřejmě nezměnil. Netrpím obvyklou politickou nemocí, že každý týden hlásám jiný názor.

Dovolte mi, abych i v souvislosti se včerejší rezolucí Poslanecké sněmovny k dekretům prezidenta Beneše konstatoval, že podle mého mínění osud Izraele v současné době je velmi podobný osudu Československa v roce 1938. A že pokud vyžadujeme solidaritu sami se sebou, máme povinnost být solidární s Izraelem. Nikoliv z rasových nebo náboženských důvodů, ale proto, že se jedná o demokratický stát, který je ohrožován terorismem. Terorismem takových organizací, jako je Hamás, jako je Džihád, jako jsou mučedníci od Al Axa, jako je libanonský Hizbaláh a řada organizací dalších. Proto jsem velmi rád, že Česká republika jako jeden z pěti států hlasovala v Komisi OSN pro lidská práva v Ženevě proti návrhu rezoluce, který explicitně říká, že Palestinci mají právo na obranu jakýmikoliv prostředky. Dovolte mi, abych vám připomněl tuto formulaci. Jakýmikoliv prostředky, což v praxi znamená i teroristické bombové útoky na děti, v diskotékách nebo v pizzeriích.

Já i v hysterii, která zde ve sněmovně vládla po mé cestě do Tel Avivu a Jeruzaléma, počínaje prezidentem republiky přes předsedu Poslanecké sněmovny, Evropskou unii a arabské země, setrvávám na svých názorech, které lze vyjádřit takto: Nikdo nebere Palestincům právo na nezávislý stát. Toto právo by Palestinci měli již dávno, kdyby byli aplikovali Tennetův plán, kdyby Jásir Arafat neodmítl v Camp Davidu velmi rozsáhlé kompromisní ústupky tehdejšího izraelského premiéra Edmunda Baraka. A jestliže se hodlají tohoto práva domáhat teroristickými akcemi, pak je naprosto jasné říci, že dokud tyto teroristické akce nezastaví, právo na nezávislý stát nemají stejně tak, jako sudetští Němci v roce 1938 neměli právo na připojení k Hitlerově říši. To je můj názor, já vám ho nevnucuji, já pouze odpovídám na váš dotaz.

Závěrem mi dovolte, abych odsoudil v této souvislosti antiizraelskou kampaň, která se rozvíjí v části českého tisku a kterou považuji za svým způsobem přirozený projev antisemitismu části české společnosti. Pro mne je antisemitismus pana poslance Exnera pouze kolektivním komplexem méněcennosti nebo, chcete-li, závisti. Antisemitismus má různé formy. Je takzvaně ušmudlaný, chcete-li, pavlačový antisemitismu. A je také antisemitismus ostrý jako meč. A myslím si, že vaše strana, resp. strana, jíž jste právním nástupcem, má s tímto antisemitismem své bohaté zkušenosti počínaje obdobím, kdy lidé byli k trestu smrti oběšením odsuzováni se zdůvodněním, že jsou židovského původu.

Děkuji vám za pozornost.

(16.30 hodin)


Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane premiére. Pan kolega Exner ještě položí doplňující dotaz.


Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, jako vždy jste mě nezklamal poukázáním na hříchy komunistů v minulosti i v současnosti. Nicméně musím konstatovat, že podle vás demokratický stát v současné době nechává vykrvácet zraněné lidi na ulici, zadržuje sanity, střílí na ně, skoro týden zakázal vjezd do tábora Džanin osobám označeným červeným křížem. To je proti ženevským konvencím. Tajně pohřbívá armádou lidi, dokonce zahynuté pod troskami až 10 metrů vysokými. Prozrazuje to zápach. Ničí vodovody a rozvody elektřiny, děti a ženy staví před tanky a těžkou techniku. Bourá domy s lidmi uvnitř atd. Myslím si, že správný je tady následující citát izraelského novináře "Palestinské dítě, které se na to všechno dívá svýma očima, se stává sebevražedným bombovčíkem zítřka". Tak Šaron a jeho šéf štábu vytvářejí teroristickou infrastrukturu a teroristickou budoucnost. Chtěl bych vám ukázat jednu knížku. Tečky, které tady jsou, jsou zničené vesnice. Doporučuji vám to přečíst.


Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Samozřejmě vám za vaši literaturu děkuji, pane poslanče. Myslím si, že vaše interpelace tak trochu tematicky navazuje na interpelaci vás a vašeho kolegy Vymětala ve věci Afghánistánu, kdy toto nesmrtelné vystoupení zaznělo asi před třemi měsíci, nicméně musím konstatovat, že odpovím podobně. Nevšiml jsem si od poslanců komunistické strany a koneckonců ani od poslanců jakékoliv jiné strany, že by protestovali proti vraždění izraelských civilistů, včetně dětí a teenagerů. Chtěl bych vás upozornit na prohlášení premiéra Šarona, který upozornil na to, že akce, která v současné době probíhá, není akcí proti Palestinské samosprávě, ale proti teroristické infrastruktuře, a že tato akce je vedena relativně pomalu právě proto, aby byl minimalizován počet civilních obětí. Samozřejmě lituji jakékoliv civilní oběti z řad jakéhokoliv národa, pouze bych pro vaše zvýšené informační vnímání chtěl upozornit, že dlouhé měsíce, neřkuli léta, rozšiřovaný propagační šot, kde palestinské dítě hyne pod kulkami izraelských ostřelovačů, byl nedávno dešifrován jako úmyslná vražda tohoto palestinského dítěte palestinskými snipery. Doporučuji vám bez ohledu na tuto literaturu, aby jste i tomuto věnoval svoji pozornost.


Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministerský předsedo. V tuto chvíli měl interpelovat pan kolega Beneš, který bohužel není přítomen. Je to interpelace ve věci vyhlášky o plavbě plavidel se spalovacími motory. Pan kolega Beneš dorazí během krátké chvilky. Oproti jiným předsedajícím dopřeji předsedovi vlády, aby si skutečně, protože se s námi rozloučil v tomto týdnu, užil své poslední interpelace, aby o ně nepřišel, a proto počkám, než se pan kolega Beneš dostaví do Poslanecké sněmovny. V každém případě čas, který je vyhrazený na ústní interpelace na předsedu vlády, je vymezen mezi 16. a 17. hodinou. Máme tedy dostatek času na to, abychom počkali na onu interpelaci. Pan kolega Beneš je přítomen. Pan premiére, respektuji vaše výsadní postavení v této sněmovně, nicméně nemůžete hovořit, když vám neudělím slovo, a už vůbec ne na mikrofon. Slovo má pan poslanec Beneš ve věci interpelace o plavbě plavidel se spalovacími motory. Tak zní přihláška.


Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové, omlouvám se za svůj pomalý běh. Vážený pane předsedo vlády, jistě si vzpomenete, že jsem vás několikrát interpeloval ve věci komunikace, resp. nekomunikace mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Vyhláška, kvůli které interpeluji, se týká dokonce ještě ministerstva dalšího, které je gesčním, a to Ministerstva dopravy a spojů.

Vážený pane předsedo vládo, dostali jsme se do takové nepříjemné situace, že jak už to někdy bývá, že připravovaná vyhláška, je trošku jiná než realita života. Chtěl bych, pane předsedo, dneska ale říci něco trochu jiného, protože doufám, že jak Ministerstvo životního prostředí, tak Ministerstvo dopravy a spojů, tak Ministerstvo zemědělství dostojí tomu co slíbily během včerejška a předvčerejška krajskému radnímu, tedy, že naleznou společnou řeč, a upřímně řečeno, pane předsedo, chci svoji interpelaci přeměnit v poděkování, podaří-li se tomu tak.

Děkuji za pozornost.


Místopředseda PSP Ivan Langer: To je příliš špatné pro předsedu vlády, abychom se s ním loučili poděkováním, nicméně ve výjimečných případech se to skutečně může stát. Máte slovo, pane premiére.


Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Zaprvé vám odpouštím, že jste přišel pozdě, pane poslanče, a zadruhé skutečně vítám to, co jste mi říkal, protože jsem vždy reagoval na kámen kamenem a na chléb chlebem, a protože vy jste mně v závěru svého vystoupení nabídl chléb, dovolte mi, abych vám předal návrh vyhlášky, který bude za týden projednávat komise legislativní rady pro správní právo a který, jak doufám, v konečné instanci řeší tento problém. A budu rád, a říkám to zcela upřímně, když vy i váš výbor pro životní prostředí přispějí k hledání rozumného kompromisu mezi dvěma protichůdnými požadavky.

Dostávám samozřejmě i požadavky starostů jednotlivých obcí, z nichž a teď to nechci kvantifikovat, část je pro, část je proti a hledáme řešení, jehož podrobnosti nehodlám popisovat právě proto, že je obsaženo v té navržené vyhlášce. Informuji vás tedy i o termínu jednání, kdybyste to chtěl vědět přesně, tak to i tady někde najdu. První varianta vyhlášky byla předložena pracovní komisí pro správní právo 18. února. Ta ho přepracovala.

(16.40 hodin))

Teď to má asi za týden přijít do téže komise v přepracované verzi. Já vám bez všeho dalšího text navrhované vyhlášky předám a jsem rád, že jsme se rozumně dokázali dohodnout.


Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě pan předseda výboru Beneš.


Poslanec Miroslav Beneš: Aby to nebylo jen o měkkém chlebu, pane předsedo vlády, děkuji a doufám, že už nebude příště třeba, aby poslanec hledal ten kompromis mezi jednotlivými resorty.


Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan předseda vlády.


Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče Beneši, nevzdávejte se své vole tvůrčí opozice. Jako opoziční poslanec musíte logicky naplnit svoji povinnost a upozorňovat na případné rozpory mezi jednotlivými resorty, zejména mezi resortem životního prostředí, jehož je váš výbor přirozeným partnerem a spoluhráčem, a ostatními nechci říci antiekologickými, ale neekologickými resorty. Byl zde pouze jeden ministr, tuším, že se jmenoval František Benda, který nebyl takovým ekologickým protihráčem ostatních členů vlády, ale myslím, že to byla svým způsobem chyba. Když jsem byl v opozici, tak jsem také odhaloval rozpory mezi stanovisky jednotlivých členů vlády a jak jistě uznáte, docela se mi to v minulosti dařilo. Prosím tedy, abyste následoval můj příklad.Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Nestane-li se něco nečekaného, toto byla poslední odpověď na poslední interpelaci na předsedu vlády, toho času pana Miloše Zemana. Děkuji vám, pane předsedo, za váš vstřícný konstruktivní přístup při projednávání ústních interpelací. Myslím, že jste se jednou pro vždy nesmazatelně zapsal do historie Poslanecké sněmovny. Děkuji.
Přerušuji jednání sněmovny do 17.00 hodin, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi na členy vlády České republiky.

(Jednání přerušeno v 16.42 hodin.)

na předchozí stránku úvodní stránkapsaný životopisnovinkyPřátelé Miloše Zemanaživotopis v datechfotografievýroky a bonmotyknihyprojevy, články a rozhovoryústní interpelaceprezidentské volbyřekli o MilošoviZeman v roce 1989Zemanovy domydiskusní fórumvaše názoryodkazy na úvodní stránku
© 2002 - 2016 zemanolog     (email: zemanolog zavináč centrum tečka cz)